Support Opportunity

Supportunity is een stichting die uitgaat van hulp met wederzijdse inzet. Hulp werkt alleen wanneer het wordt opgepakt, omarmd en ingezet om resultaat te behalen. Supportunity gelooft niet in pappen en nathouden, wel in een concrete aanpak. Onze projecten zijn kleinschalig en altijd gebaseerd op christelijke basis. Concreet betekent dit dat we vaak samenwerken met lokale christelijke gemeenten of organisaties. Samen met hen willen we werken aan verbetering van vooraf gesteld doelen. Samen werken we om die doelen te verwezenlijken. Niet passief en afwachtend, maar actief en betrokken.

Hoe werken we?

Elk project staat op zichzelf en zal individueel beoordeeld worden. Toch zijn er een aantal simpele voorwaarden gesteld waaraan vooraf voldaan moet kunnen worden. 

 • Een project dient direct gerelateerd te zijn aan een (lokale) christelijke kerk of -organisatie. Elk project heeft dus altijd een christelijke signatuur.

 • Met de directe contactpersoon zal in het Engels of Nederlands gecommuniceerd moeten kunnen worden, zodat de informatie altijd direct uit de eerste hand te vernemen is. Het heeft de voorkeur dit contact persoonlijk te ontmoeten.

 • Een project mag niet in een oorlogsgebied liggen

 • Indien er sprake is van een sponsorsom, dient vooraf een duidelijke onderbouwing van dit bedrag overlegd te worden

 • Voor elk project moet vooraf (een inschatting van) de looptijd bepaald kunnen worden

 • Een project moet een helder geformuleerd einddoel hebben, waarbij gestreefd wordt naar zelfstandigheid of het zelfstandig voort kunnen zetten van een project.

 • Per project kunnen meerdere tussentijdse doelen gesteld worden, om tot het einddoel te komen wanneer de looptijd onvoorzien langer wordt dan gepland.

 • Een project moet de betrokkenheid van de lokale gemeenschap hebben. Met andere woorden; een project moet aansluiting vinden bij de lokale bevolking en hierdoor gedragen worden.

Meer projecten

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • de verkondiging van het Evangelie in deze wereld te ondersteunen. In eerste instantie gebeurt dit door aansluiting te zoeken bij projecten in derde wereld landen. Het gaat daarbij primair om hulp die gegeven wordt vanuit de lokale Christelijke gemeenschap of die wordt ondersteund door een Christelijke Stichting;

 • aansluiting te zoeken bij projecten met een perspectief op zelfstandigheid. Hierbij bedoelen we dat hulp van Supportunity aangewend kan worden om middels een project de zelfredzaamheid, de levensomstandigheden, de hygiëne of de voedselzekerheid concreet te verbeteren.

Bestuur en -beloning

Het bestuur van Supportunity bestaat uit de volgende personen:

 • Hans de Bruin - voorzitter en penningmeester

 • Karolyne Heikoop - secretariaat

 • Toby Fortuin - algemeen bestuurslid

Geen bezoldiging

De bestuursleden van Supportunity genieten geen beloning voor de werkzaamheden, zij doen dit op geheel vrijwillige basis. De stichting heeft dat in haar bestuursvergadering vast laten leggen.

Financiële verantwoording

Hieronder de financiele overzichten, sinds de oprichting in 2013.

Boekjaar 2013

Boekjaar 2014 - 2015

Boekjaar 2016

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met
Stichting Supportunity...

Postadres
Stichting Supportunity
Duurzaamheidsring 180
4231 EX Meerkerk

E-mailadres
secretariaat.karo@outlook.com

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer is: 8534.55.454.

 

ANBI-status